Mallorca Best Services

Política de privadesa

Jo. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que estableix la legislació vigent, Mallorca Best Services (d'ara endavant també denominat com el Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis incorporades a aquesta política de privacitat
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. Concretament, Compleix les següents normes::

Regulació (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, d'abril 27, 2016, Pel que fa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
Llei Orgànica 3/2018, de desembre 5, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
Reial decret 1720/2007, de desembre 21, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de desembre 13, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
Llei 34/2002, de juliol 11, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Identitat del responsable del tractament de les dades personals
El responsable del tractament de les dades personals recollides a Mallorca Best Services és:: MALLORCA MILLORS SERVEIS ESPJ, amb NIF: E09781469 i inscrit a: Administració de l'AEAT 07601 PALMA DE MALLORCA amb les següents dades d'inscripció: , el representant del qual és: Blanca Peatge (d'ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Adreça: C/ Bartolomeu Rosselló-Porcel, 17

Telèfon de contacte: +34 606 825 747

Correu electrònic de contacte: contacto@mallorcabestservices.com

Registre de Dades Personals
En compliment del RGPD i la LOPD-GDD, l'informem que les dades personals recollides per Mallorca Best Services, a través dels formularis de les seves pàgines, quedaran incorporades i seran tractades als nostres fitxers amb la finalitat de facilitar-los, Accelerar, i complir els compromisos establerts entre Mallorca Best Services i l'Usuari o mantenir la relació establerta en els formularis emplenats per aquest, o per respondre a una sol·licitud o consulta de l'Usuari. Mateixa manera, d'acord amb el que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, llevat de l'excepció prevista a l'article 30.5 del RGPD s'aplica, Es porta un registre d'activitats de tractament especificant, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes en l'RGPD.

Principis aplicables al tractament de dades personals
El tractament de les dades personals de l'Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD i en articles 4 i seguiment de la Llei Orgànica 3/2018, de desembre 5, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Principi de legalitat, Equitat, i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari després que es faciliti informació transparent sobre les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: Les dades personals es recolliran per a finalitats específiques, explícit, i finalitats legítimes.
Principi de minimització de dades: Les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractades.
Principi d'exactitud: Les dades personals han de ser exactes i mantenir-se actualitzades.
Principi de limitació d'emmagatzematge: Les dades personals es conservaran en un formulari que permeti la identificació de l'Usuari durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament.
Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: El Responsable del Tractament serà responsable del compliment dels principis esmentats anteriorment.
Categories de dades personals
Les categories de dades tractades pels Millors Serveis de Mallorca són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

Base jurídica per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Mallorca Best Services es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Retirar el consentiment serà tan fàcil com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no afectarà l'ús del lloc web.

En els casos en què l'Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, Sol·licita informació, o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, Se'ls informarà si l'emplenament d'alguna d'elles és obligatòria per ser imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionades per Mallorca Best Services amb la finalitat de facilitar, Agilitzar, i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o mantenir la relació que s'estableixi en els formularis emplenats per aquest o donar resposta a una sol·licitud o consulta.

Mateixa manera, Les dades podran ser utilitzades amb finalitats comercials de personalització, operació, i estadístiques, i activitats relacionades amb l'objecte social de Mallorca Best Services, així com per a l'extracció, Emmagatzematge de dades, i estudis de màrqueting per adaptar els Continguts oferts a l'Usuari, així com per millorar la qualitat, funcionament, i navegació pel Lloc Web.

En el moment de l'obtenció de les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre la finalitat concreta(s) dels tractaments als quals es destinaran les dades personals; Això és, L'ús(s) que es farà de la informació recollida.

Terminis de conservació de les dades personals
Les dades personals només es conservaran durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en qualsevol cas;, només durant el període següent: 18, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment de l'obtenció de les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, Els criteris utilitzats per determinar aquest període.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari es compartiran amb els següents destinataris o categories de destinataris::

-Dinahosting S.L -Google Irlanda, Ltd

En el cas que el responsable del tractament tingui intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment de l'obtenció de les dades personals, l'Usuari serà informat sobre el tercer país o organització internacional a la qual es pretén transferir les dades, així com l'existència o absència d'una decisió d'adequació per part de la Comissió.

Dades personals de menors d'edat
Respectar el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de Llei Orgànica 3/2018, de desembre 5, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només persones físiques majors 14 Els majors d'edat podran donar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals de forma lícita per part de Mallorca Best Services. Si l'individu és menor 14 anys, Es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i només es considerarà lícit en la mesura que ho hagin autoritzat.

Confidencialitat i seguretat de les dades personals
Mallorca Best Services es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva destrucció, pèrdua, o accidentals o il·legals

Alteració de les dades personals transmeses, processament de dades, o processats d'una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.

El Lloc Web disposa d'un certificat SSL (Capa de sòcol segur), que garanteix que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, com la transmissió de dades entre el servidor i l'Usuari, i en el feedback, està totalment xifrat.

Tanmateix, ja que Mallorca Best Services no pot garantir la invulnerabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o altres que puguin accedir fraudulentament a les dades personals, el Responsable del Tractament es compromet a notificar puntualment a l'Usuari en cas que es produeixi una violació de seguretat de les dades personals susceptible de comportar un alt risc per als drets i llibertats de les persones. D'acord amb l'article 4 del RGPD, S'entén per violació de seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que resulti en la destrucció accidental o il·lícita, pèrdua, alteració, Divulgació no autoritzada de, o accés a dades personals transmeses, processament de dades, o processats d'una altra manera.

Les dades personals seran tractades de forma confidencial pel Responsable del Tractament, que es compromet a informar i assegurar mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, Associats, i qualsevol persona a qui faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de dades personals
L'Usuari té els següents drets sobre Mallorca Best Services i podrà, per això, exercir-los enfront del Responsable del Tractament de conformitat amb el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de desembre 5, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de Mallorca Best Services sobre si s'estan tractant o no les seves dades personals i, si és així, per obtenir informació sobre les seves dades personals concretes i els tractaments que Mallorca Best Services ha dut a terme o està duent a terme, així com, entre d'altres, La informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes amb ells.
Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es corregeixin les seves dades personals si són inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplet.
Dret de supressió (“Dret a l'oblit”): És un dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, Obtenir la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment per al tractament i no existeixi una altra base jurídica per al tractament; l'Usuari s'oposi al tractament i no prevalguin motius legítims per al tractament; Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; Les dades personals s'han de suprimir per complir una obligació legal; o les dades personals s'hagin obtingut com a conseqüència d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor 14 anys. A més d'esborrar les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d'implantació, adoptarà les mesures raonables per informar els responsables del tractament de les dades personals de la sol·licitud de supressió per part de l'interessat de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; El tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessita per fer valer, exercici, o defensar reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: Quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre les seves dades personals del Responsable del Tractament de forma estructurada, Ús comú, i format llegible per màquina, i transmetre'ls a un altre controlador. Quan sigui tècnicament factible, el responsable del tractament transmetrà les dades directament a aquest altre controlador.
Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a oposar-se al tractament de les seves dades personals per part de Mallorca Best Services o a cessar el seu tractament.
Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, excepte en els casos previstos per la legislació vigent.
Per això, l'Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del Tractament amb la referència “GDPR-https://mallorcabestservices.com/”, Especificant:

Nom, cognoms de l'Usuari, i una còpia del DNI. En els casos en què es permeti la representació, la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació, també serà necessari. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual se sol·licita l'accés.
Domicili a efectes de notificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Qualsevol document acreditatiu de la sol·licitud formulada.
Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es pot enviar a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: C/ Bartolomeu Rosselló-Porcel, 17

Correu electrònic: contacto@mallorcabestservices.com

Enllaços a llocs web de tercers
El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a llocs web de tercers diferents dels millors serveis de Mallorca, i per tant no operat per Mallorca Best Services. Els titulars d'aquests llocs web tindran les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsable dels seus propis arxius i pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l'autoritat de control
Si l'Usuari considera que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, Tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l'Estat membre on tingui la seva residència habitual, Lloc de treball, o el lloc de la presumpta infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
És necessari que l'Usuari hagi llegit i accepti les condicions relatives a la protecció de dades personals contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com a acceptar el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els períodes, i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc web implica l'acceptació de la seva Política de Privacitat.

Mallorca Best Services es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, segons el seu propi criteri, o motivats per un legislatiu, Jurisprudencials, o canvi doctrinal per part de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat no seran notificats explícitament a l'Usuari. Es recomana que l'Usuari consulti aquesta pàgina periòdicament per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat s'ha actualitzat per complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, d'abril 27, 2016, Pel que fa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de desembre 5, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.